சஹஜ யோகாவின் முதல் சகாப்தம் முடிந்து, சஹஜ யோகாவின் புதிய சகாப்தம் ஆரம்பித்துவிட்டது என்று நான் நினைக்கிறேன். முதல் சகாப்தத்தில் தொடக்கமாக இருந்தது...

Recent Events

Program Name:
Self Realization Program Farmers
Program Held on:
Vridhachalam
Program conducted date:
26/Feb/Wednesday/3:30 pm

Testimonials